Cytostatikaterapi av maligna sjukdomar är en behandlingsform under snabb utveckling. Årligen tillkommer ett flertal nya preparat med olika verkningsmekanismer och nya behandlingsprogram och regimer tas i bruk. Behandling med samma läkemedel förekommer ofta under olika namn och med olika dosangivelser, vilket medför osäkerhet och risk för förväxlingar.

För Södra sjukhusregionen har denna cytostatikamanual funnits under många år med syfte att ha ett gemensamt enhetligt underlag för behandlingarna.

RCC i samverkan bygger nu upp ett Nationellt Regimbibliotek där alla regimerna godkänns av respektive nationella vårdprogramgrupp. Det biblioteket innehåller även basfakta om de flesta läkemedelssubstanserna. När det Nationella Regimbiblioteket är uppdaterat kommer Södra sjukhusregionens cytostatikamanual troligen att avvecklas. Det Nationella Regimbiblioteket finner ni på http://regimbiblioteket.cancercentrum.se/

Cytostatikamanualen innehåller översikter över de regimer som används i rutinbruk inom regionen. Ansvaret för vilka regimer som skall finnas i manualen ligger hos respektive diagnosgrupp. Regimer inom kliniska prövningar finns inte i manualen. Som komplement till regimöversikten finns detaljerade rekommendationer för administrering av respektive regim, s k arbetsblad. Avsikten är att dessa skall användas som arbetsinstrument för den sjuksköterska som ger behandlingen. Varje regim med tillhörande arbetsblad är daterad.

Eva Cavallin-Ståhl har sedan många år ansvaret för upprättande och underhåll av en gemensam databas för cytostatikaregimer i Södra sjukhusregionen.
Från 2011 ansvarar i stället en arbetsgrupp från Skånes universitetssjukhus
V O hematologi, onkologi och strålningsfysik, och i samarbete med representanter från beredningsenheten.

Lund juni 2016

Mats Jerkeman
Överläkare, docent

Erzébet Szekeley
Bitr överläkare

Svetlana Mårtensson
Specialistsköterska

Lina Zander
Forskningssköterska

Annika Dersén
Medicinsk sekr

Veronika Nedavaska
Sjuksköterska

Eva-Christin Kjellman
Läkemedelskoordinator